ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารเข้าเล่มฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
51
02 ก.ย. 2564
32 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเข้าปกคู่มือการออกกำลังกายด้วยยางยืดฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
58
02 ก.ย. 2564
33 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
44
01 ก.ย. 2564
34 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.ย. 2564
35 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาบริการตรวจเช็คและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
31 ส.ค. 2564
36 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
30 ส.ค. 2564
37 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
49
30 ส.ค. 2564
38 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จัดจ้างเหมาทำป้ายไวนิลศูนย์พักคอย อบต.ลำปำ) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
30 ส.ค. 2564
39 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 20 รายการ) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
26 ส.ค. 2564
40 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (อุปกรณ์เก็บข้อมูล / วัสดุก่อสร้าง) ดาวน์โหลดเอกสาร
46
24 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52