ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ขอรายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (เรียนประธานสภาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
56
24 ส.ค. 2563
32 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขอแปรญัตติฯ (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
57
19 ส.ค. 2563
33 รายงานการการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่1/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
54
17 ส.ค. 2563
34 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 ส.ค. 2563
35 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
81
07 ส.ค. 2563
36 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
07 ส.ค. 2563
37 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนกำนัน-ผญบ.) ดาวน์โหลดเอกสาร
85
07 ส.ค. 2563
38 ประกาศเรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
03 ส.ค. 2563
39 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
03 ส.ค. 2563
40 เรียกประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
84
03 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21