ข่าวสารกิจการสภาฯและการเลือกตั้ง
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ใบสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ส.ถ.4/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
06 ต.ค. 2564
32 ใบสมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ (ผ.ถ.4/1) ดาวน์โหลดเอกสาร
33
06 ต.ค. 2564
33 หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ส.ถ./ผ.ถ. 4/2) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
06 ต.ค. 2564
34 ประกาศกำหนดสถานที่ หลักเกณฑ์ และวิธีการปิดประกาศและติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการหาเสียงเลือกตั้ง ส.อบต.ลำปำ และ นายก อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
90
06 ต.ค. 2564
35 คำสั่งแต่งตั้งและมอบหมายบุคคลหรือคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ ผอ.กกต.ประจำ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 ต.ค. 2564
36 รายงานการประชุม กกต.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1/2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
39
04 ต.ค. 2564
37 ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้ง ส.อบต.และ นายก อบต. (ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2564) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
01 ต.ค. 2564
38 คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
01 ต.ค. 2564
39 ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
01 ต.ค. 2564
40 คำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยนายทะเบียนนายอำเภอที่นายทะเบียนอำเภอมอบหมายเป็นผู้ช่วยเหลือในการปฏิบัติหน้าที่ของ ผอ.กกต.อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
27
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28