ข่าวสารกิจการสภา
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 เรียกประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
32
02 พ.ย. 2563
22 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
42
10 ก.ย. 2563
23 รายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1ประจำปี พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
44
27 ส.ค. 2563
24 ประกาศรายงานการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
27 ส.ค. 2563
25 ขอเชิญประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียนนายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
38
25 ส.ค. 2563
26 ขอเชิญประขุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2563 (เรียน ส.อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ส.ค. 2563
27 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2563 (เรียนกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
25 ส.ค. 2563
28 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณฯ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2/2563) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ส.ค. 2563
29 ขอรายงานผลการยื่นคำแปรญัตติร่างข้อบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ อบต.ลำปำ (เรียนประธานสภาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
36
24 ส.ค. 2563
30 ขอเชิญประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องที่ขอแปรญัตติฯ (เรียน นายก อบต.) ดาวน์โหลดเอกสาร
37
19 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21