ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่2-2558
101
28 ส.ค. 2558
152 ประกาศ รายงานการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1-2558
90
21 ส.ค. 2558
153 ประกาศ อบต.ลำปำ เรื่องคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
163
21 ก.ค. 2558
154 เกร็ดความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดเอกสาร
111
02 ก.พ. 2558
155 ค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ดาวน์โหลดเอกสาร
229
27 ม.ค. 2558
156 การป้องกันตนจากอุทกภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
178
10 ธ.ค. 2557
157 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
404
22 ก.ย. 2557
158 การออกให้บริการรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ โรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
15 ส.ค. 2557
159 ประชาสัมพันธ์การออกให้บริการรับชำระภาษี ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
169
14 ส.ค. 2557
160 กำหนดพื้นที่การจ่ายเบี้ยยังชีพ อบต.ลำปำ เดือนกรกฏาคม 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
201
20 มิ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23