ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
128
10 เม.ย. 2563
42 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563 (ลว.10 เม.ย. 63) ดาวน์โหลดเอกสาร
104
10 เม.ย. 2563
43 แนวทางการให้พนักงานส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (WFH) ฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
107
10 เม.ย. 2563
44 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 มี.ค. 2563
45 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงานปลัด อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
91
10 มี.ค. 2563
46 แนวทางการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง สถ.กับสถาบันการศึกษา และหน่วยงานอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
62
18 ธ.ค. 2562
47 แนวทางการโอนและย้ายตำแหน่งข้าราชการและ พนง.ส่วนท้องถิ่นใน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
63
18 ธ.ค. 2562
48 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลี่อนและแต่งตั้ง พนง.ส่วนตำบลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
27 พ.ย. 2562
49 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ครู อบต. (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
79
21 พ.ย. 2562
50 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ (ลว.21 พย. 62) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
21 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9