ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดอบต. / หัวหน้าสำนักปลัด อบต. / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองช่าง และกองการศึกษาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
121
29 มิ.ย. 2564
22 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (การลา) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
17 พ.ค. 2564
23 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ดาวน์โหลดเอกสาร
83
12 พ.ค. 2564
24 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
114
05 พ.ค. 2564
25 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และ ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
142
16 เม.ย. 2564
26 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ พนง.ส่วนตำบล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
24 มี.ค. 2564
27 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
172
30 ธ.ค. 2563
28 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
18 ธ.ค. 2563
29 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
160
18 ธ.ค. 2563
30 แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีไม่มีผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
70
18 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9