ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในสำนักปลัด อบต. (ลว.23 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ก.ย. 2564
12 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองคลัง (ลว.23 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
41
23 ก.ย. 2564
13 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองช่าง (ลว.23 ก.ย. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
43
23 ก.ย. 2564
14 คำสั่งการแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ลว.23 ก.ย.64) ดาวน์โหลดเอกสาร
40
23 ก.ย. 2564
15 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
23 ก.ย. 2564
16 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
41
23 ก.ย. 2564
17 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
23 ก.ย. 2564
18 ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 (ปรับปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
88
14 ก.ย. 2564
19 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือนสำหรับการโอนย้ายฯ ตำแหน่งครู ของ อบต. พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
69
14 ก.ย. 2564
20 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (แก้ไขเพิ่มเติม) (ลว. 26 ส.ค. 64) ดาวน์โหลดเอกสาร
63
14 ก.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9