ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
25 เม.ย. 2565
2 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
45
25 เม.ย. 2565
3 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของพนักงานครู อบต. ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
64
25 เม.ย. 2565
4 ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
40
01 เม.ย. 2565
5 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
55
23 มี.ค. 2565
6 ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ครู อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 มี.ค. 2565
7 ประกาศปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของ พนง.ครู อบต. รอบการประเมินครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เม.ย. - 30 ก.ย. 65) ดาวน์โหลดเอกสาร
50
23 มี.ค. 2565
8 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (นายก อบต. /ปลัด อบต. / หัวหน้าสำนักปลัด อบต. / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษาฯ) ดาวน์โหลดเอกสาร
72
18 ก.พ. 2565
9 หนังสือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการลาของ ขรก.หรือ พนง.ส่วนท้องถิ่นรณีปฏิบัติตามการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดาวน์โหลดเอกสาร
197
24 ม.ค. 2565
10 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
62
13 ม.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11