ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปก./ชก. ดาวน์โหลดเอกสาร
12
12 พ.ค. 2564
2 ประกาศโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดาวน์โหลดเอกสาร
32
05 พ.ค. 2564
3 คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และ ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
52
16 เม.ย. 2564
4 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของ พนง.ส่วนตำบล พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
24 มี.ค. 2564
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 ธ.ค. 2563
6 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้วกลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
71
18 ธ.ค. 2563
7 กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
66
18 ธ.ค. 2563
8 ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ดาวน์โหลดเอกสาร
65
05 พ.ย. 2563
9 ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งพัสดุ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
25 ก.ย. 2563
10 แผนการพัฒนา พนง.ส่วนตำบล อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
31 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6