คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 สิทธิของประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2563
72 5. การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้น ตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
05 เม.ย. 2563
73 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2568 (ลว.21 ก.ค.58) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
21 ก.ค. 2561
74 บันทึกคำขอรับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (พร้อมตัวอย่างการกรอก) ดาวน์โหลดเอกสาร
223
19 ก.พ. 2559
75 บันทึกการคืนเอกสารตามมาตรา 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
125
19 ก.พ. 2559
76 บันทึกการรับคำขอรับบริการ ตามมาตรา 8 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
19 ก.พ. 2559
77 หนังสือแจ้งเหตุแห่งความล่าช้า ตามมาตรา 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
115
19 ก.พ. 2559
78 หนังสือส่งคืนคำขอ-เอกสาร ตามมาตรา 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
126
19 ก.พ. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8