คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
82
10 เม.ย. 2563
22 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อการลงทะเบียนและยื่นคำร้องขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
75
10 เม.ย. 2563
23 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ เพื่อการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณธในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 เม.ย. 2563
24 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ เพื่อการรับชำระภาษีป้ายในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
25 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ เพื่อการขออนุญาต และขอต่อใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
10 เม.ย. 2563
26 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฯ สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาเอกสารสิทธิ์ในที่ดินเพื่อการขออนุญาตใช้น้ำจากสถานีสูบน้ำในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
27 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์ในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 เม.ย. 2563
28 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อขอรับความช่วยเหลือด้านสาธารณภัยในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
29 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการขอข้อมูลข่าวสารของราชการในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
77
10 เม.ย. 2563
30 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเพื่อการขอกำลังสนับสนุน อปพร.ในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8