คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 3.การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนจำกัด) บริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัดฯ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
12 0. สารบัญคูมือสำหรับประชาชนฯ (ปรับปรุงครั้งที่ 1) ดาวน์โหลดเอกสาร
65
10 เม.ย. 2563
13 1. การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ดาวน์โหลดเอกสาร
60
10 เม.ย. 2563
14 ประกาศคู่มือสำหรับประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ.2558 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1) (การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด) ดาวน์โหลดเอกสาร
78
10 เม.ย. 2563
15 ประกาศยกเลิกคู่มือประชาชนตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 (การรับชำรำภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
16 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการออกใบอนุญาตฯ ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 เม.ย. 2563
17 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านเพื่อการจดทะเบียนพาณิชย์ในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
18 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
19 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคเพื่อการแจ้งขุดดินและถมดินในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
66
10 เม.ย. 2563
20 ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ในที่ทำการ อบต.ลำปำ ดาวน์โหลดเอกสาร
70
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8