คู่มือสำหรับประชาชน
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 24.การขอรับบำเหน็จตกทอด (กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือ บำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
42 25.การขอรับบำเหน็จปกติหรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
67
10 เม.ย. 2563
43 26.การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรม) ดาวน์โหลดเอกสาร
71
10 เม.ย. 2563
44 27.การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
45 28.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
72
10 เม.ย. 2563
46 29.การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
74
10 เม.ย. 2563
47 30.การรับชำระภาษีป้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
48 31.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ดาวน์โหลดเอกสาร
68
10 เม.ย. 2563
49 32.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 1 : ขั้นตอนการออกคำสั่งรับคำขอรับใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
73
10 เม.ย. 2563
50 33.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ระยะที่ 2 : ขั้นตอนออกใบอนุญาต) ดาวน์โหลดเอกสาร
69
10 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8