, ,
 
วัดป่าลิไลยก์
   
  ประวัติ
   
 

          วัดป่าลิไลยก์ ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ ๗ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง วัดป่าลิไลยก์ เป็นวัดเก่าสมัยอยุธยาสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2234 สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย เดิมเรียก “วัดป่าชัน” ต่อมาเปลี่ยนเป็น “วัดป่าเรไร” และปัจจุบันเรียก “วัดป่าลิไลยก์” ได้รับวิสุงคามสีมาปี พ.ศ. 2329 วัดนี้เคยเป็นที่ตั้งของอู่ต่อเรือ ส่งเสบียงบำรุงกำลังกองทัพไทยสมัยสงคราม 9 ทัพ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างเมื่อปี พ.ศ. 2540 ปัจจุบันเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมและเป็นสถานวิปัสสนาที่มีบรรยากาศของความเป็น “วัด”ซึ่งเพียบพร้อมด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ ร่มรื่น แสดงถึงการอยู่ด้วยสติ ปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจแห่งหนึ่งในบริเวณพื้นที่รอบลุ่มทะเลสาบสงขลา ในปัจจุบัน วัดนี้กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เนื่องจากมีศิลปกรรมที่สำคัญ เช่น อุโบสถ ใบเสมา เจดีย์ ปัจจุบันได้รับการพัฒนาวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพัทลุง

   
            Wat Pa Li Lai is situated at Moo 7, Lampam, Meuang Phatthalung, Phatthalung.  The temple is the ancient religious sanctuary which was established in the period of Ayutthaya.  This temple was formerly known as “Wat Pa Chan” and was built in the Mahanikaya Sect of Buddhism in 1891 A.D. before being officially established as a temple in 1789.  Its name was changed to “Wat Pa Rerai” and become “Wat Pa Lilai” as it is called at the present.  This place used to be a shipyard replenishing provision for the Thai army during the so-called “Nine-army Battle”.  Wat Palilai was selected as a model of a developing temple in 1997 and is currently a place for meditation practice.  This is an ideal place for meditation with atmosphere of a real temple amid the peaceful and scene steady natural surroundings.  Now the temple is registered as the national ancient monument by the Fine Art Department because of some ancient fine arts: Ubosoth (an ordination hall), monastic boundary stones and stupas.  The temple is being developed as a famous tourist attraction of Phatthalung.