ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล. สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

-   ก่อสร้างถนน  คสล. กว้าง 4.00  เมตร ระยะทาง 120  เมตร  หนา 0.12  เมตร  หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ  0.25  เมตร พร้อมฝังท่อ  คสล.          0.40  x  1.00  เมตร  มอก.ชั้น 3  จำนวน  1  จุด ๆ  ละ  7   ท่อน  ยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย   (แบบเลขที่ 170/2553)  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์  โครงการฯ  จำนวน  1  ป้าย  ตามแบบ อบต.ลำปำ

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554  :: จำนวนผู้อ่าน 460 คน