ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ ๙ ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : อาหารกลางวันที่จัดทำ จะต้องคำนึงถึงคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสมกับเด็ก คือ มีสารอาหารครบ ๕ หมู่ ประกอบด้วย คาร์โบไฮเดรต ไขมัน วิตามิน โปรตีน และเกลือแร่ แต่ละมื้อต้องมีกับข้าวอย่างน้อย ๑ อย่าง และจัดทำอาหารว่างหรือผลไม้ตามฤดูกาล จำนวนเด็ก ๑๕๘ คนๆ ละ ๒๐ บาท รวมทั้งหมด ๑๐๐ วันทำการ วันละ ๑ มื้อ รวมเป็นเงินในการสอบราคาจ้างประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำทั้งสิ้น ๓๑๖,๐๐๐.- บาท (-สามแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 166 คน