ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 2 บ้านอ้ายน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 110.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 440.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 261,200 บาท (สองแสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 176 คน