ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 6 ช่วงที่ 3 บ้านโพเด็ด หมู่ที่ 9
  รายละเอียด :

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง    ก่อสร้างถนน  คสล.สายซอย  6  ช่วงที่  3  บ้านโพเด็ด  หมู่ที่  9    ตำบลลำปำ      อำเภอเมืองพัทลุง      จังหวัดพัทลุง      โดยมีรายละเอียดก่อสร้างดังนี้

 

                -  ก่อสร้างถนน  คสล.สายซอย 6  ช่วงที่  3  บ้านโพเด็ด  หมู่ที่  9  ตำบลลำปำ   กว้าง   4.00  เมตร  ระยะทาง   120  เมตร   หนา  0.12  เมตร    หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า  480  ตารางเมตร  ไหล่ทางลูกรังข้างละ   0.25   เมตร  พร้อมฝังท่อ 

คสล.  ขนาด                0.80  x  1.00   เมตร  มอก.ชั้น  3  จำนวน   1  จุด  ๆ ละ  7  ท่อน  ยาแนวรอยต่อท่อเรียบร้อย  และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ  จำนวน   1  ป้าย   ตามแบบ   อบต.ลำปำ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 498 คน