ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 บ้านยางห้าต้น หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : จัดจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 1 บ้านยางห้าต้น หมู่ที่ 3 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง รายละเอียดดังนี้ - ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ระยะทาง 200.00 เมตร หนา 0.12 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบ อบต.ลำปำ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย ราคากลาง 472,800 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ราคางบประมาณ 472,200 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 171 คน