ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : สอบราคาซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  รายละเอียด :

ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ  มีความประสงค์จะสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน   นมสดพาสเจอร์ไรส์  รสจืด  ขนาด 200 ซีซี  สภาพบรรจุภัณฑ์ (ถุง) ให้อยู่ในสภาพดี  สะอาด  ไม่รั่วซึม  ไม่เสียรูปทรง  มีฉลากนมโรงเรียนและต้องมีเลขทะเบียน อย. รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์และระบุส่วนประกอบนมโค  100%  บนภาชนะทุกถุง  สำหรับนักเรียนของโรงเรียนวัดโพเด็ด, โรงเรียนวัดปากประ, โรงเรียนบ้านเตาปูน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ      จำนวน   460   คน  ระยะเวลา   100  วัน  รวม    46,000   ถุง     ละ    6..26      บาท     

ราคากลางของพัสดุที่สอบราคาครั้งนี้   เป็นเงินทั้งสิ้น     287,960   บาท    (สองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553  :: จำนวนผู้อ่าน 511 คน