ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับการกำหนดตำแหน่ง พนง.จ้างในสถานศึกษา (ร.ร./ศพด.) สังกัด อปท.
  รายละเอียด :

การซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกับการกำหนดตำแหน่ง พนง.จ้างในสถานศึกษา (โรงเรียน/ศูนย์พัฒฯาเด็กเล็ก.) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน