ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 7 รายการ)
  รายละเอียด :

 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง (จำนวน 7 รายการ) 

1. วัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ

2. วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ

3. เครื่องสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง   

4. ตู้เก็บเอกสารแบบบานเลื่อน จำนวน 1 ตู้  

5. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (โน้ตยุ้ค) จำนวน 2 เครื่อง   

6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกติดถังหมึก) จำนวน 1 เครื่อง  

7. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (เครื่องพิมพ์เลเซอร์) จำนวน 1 เครื่อง  

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 48 คน