ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน (ปลัดอบต. / หัวหน้าสำนักปลัด อบต. / ผอ.กองคลัง / ผอ.กองช่าง และกองการศึกษาฯ)
  รายละเอียด :

 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนตำแหน่งดังต่อไปนี้ ...

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

2. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

3. ผอ.กองคลัง

4. ผอ.กองช่าง

5. ผอ.กองการศึกษาฯ

ตามเอกสารแนบนี้ 

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 119 คน