ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงาน และ ประกาศผลการประเมินการปกิบัติงานฯ
  รายละเอียด :

1. คำสั่งเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล (ทุกประเภท)
2. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ส่วนตำบล ครั้งที่ 1-2564 (16 เม.ย. 64)
3. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ ลูกจ้างประจำ อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1-2564 (16 เม.ย. 64)
4. ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานของ พนง.ครู อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1-2564 (16 เม.ย.64)
5. ประกาศผลคะแนนเลื่อนขั้นเงินเดือน พนง.ส่วนตำบลและลูกจ้างประจำของ อบต.ลำปำ ครั้งที่ 1-2564

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 141 คน