ประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การขอรับและต่ออายุใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา 

ตามหนังสือสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง ที่ พท 0023.2/ว793

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 พฤศจิกายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 45 คน