ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565
  รายละเอียด :

 ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ประจำปีงบประมาณ 2565

คุณสมบัติ

          - มีสัญชาติไทย

          - อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ 2565 นับจนถึงวันที่ 1 กันยายน  2565  (เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2505)

          - มีภูมิลำเนาในพื้นที่ตำบลลำปำ  หรือผู้ที่ได้ย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่

          - ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ

 

เอกสารที่ใช้ในการขึ้นทะเบียน

          - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่าย

          - ทะเบียนบ้าน  (ที่เป็นปัจจุบัน)

          - สมุดบัญชีธนาคาร  ธกส.  ในนามผู้มีสิทธิ / ผู้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ (สำหรับกรณีประสงค์รับเงินโดยการโอน

            ผ่านบัญชีธนาคาร)

 

·       ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 กันยายน 2564 (กรณีเป็นผู้สูงอายุรายใหม่)

·       ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 30 พฤศจิกายน  2564 (กรณีผู้สูงอายุย้ายทะเบียนบ้านมาใหม่)

 

องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ

โทรศัพท์/โทรสาร 074829825 ต่อ 13

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 29 คน