ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 และซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ( Asphaltic Concrete ) หมู่ที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : โครงการที่ 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบางอ้าย หมู่ที่ 11 บ้านชายคลอง ตำบลลำปำ ถึง หมู่ที่ 7 ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยการก่อสร้างถนนกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 520 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,600 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.25 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย โดยมีราคากลาง จำนวน 1,906,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนหกพันบาทถ้วน) โครงการที่ 2 โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายเลียบเขื่อนลำปำ โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทับผิวจราจรเดิมบดอัดแน่น หนาเฉลี่ย 0.04 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ยาวประมาณ 1,005 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,030 ตารางเมตร พร้อมทำการทาสีตีเส้นจราจรด้วยสีเทอร์โมพลาสติกชนิดร้อน พื้นที่ประมาณ 195.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ราคากลางของงานก่อสร้างโครงการนี้ 2,296,000 บาท (สองล้านสองแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 392 คน