ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563
  รายละเอียด :

 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) สำหรับการประชุม สปสช.อบต.ลำปำ ครั้งที่ 3-2563

1. แผนสุขภาพกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ลำปำ ประจำปีงบประมาณ 2563

2. แบบเสนอโครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

3. แบบสรุปโครงการ-กิจกรรม กองทุน สปสช.อบต.ลำปำ (ครั้งที่3-2563) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 65 คน