ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ก่อสร้างอ่างน้ำ ล้างหน้าสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ หมู่ที่ 9 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด : - ก่อสร้างอ่างน้ำ ล้างหน้าสำหรับเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าน้ำ โดยการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร x 12.00 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำปำ เลขที่ 70/2554) พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 1 ป้าย ตามแบบ อบต.ลำปำ โดยกำหนดราคากลาง 147,600 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555  :: จำนวนผู้อ่าน 505 คน