กิจกรรม : อบต.ลำปำ ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ของหมู่บ้านใน ต.ลำปำ ประจำปี 2565

รายละเอียด :
    นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายก อบต.ลำปำ มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ดำเนินโครงการจัดการขยะอินทรีย์ (ขยะเปียก) ของหมู่บ้านในตำบลลำปำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในระหว่างวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 และ 10 ตำบลลำปำ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนในพื้นที่ได้คัดแยกขยะ/ของเสียจากต้นทางโดยเฉพาะอย่างยิ่งขยะอินทรีย์ที่มาจากครัวเรือนเพื่อลดการเกิดโรค รักษาสิ่งแวดล้อม และนำสิ่งที่ได้จากการจัดการขยะดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างถูกวิธีและถูกสุขลักษณะ โดยในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับเกียรติจาก คุณจิรภา เพชรรักษ์ นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ (ปชส.46/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565    อ่าน 29 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**