กิจกรรม : นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายก อบต.ลำปำ แถลงนโยบายต่อสภา อบต.ลำปำ
รายละเอียด :
    วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายก อบต.ลำปำ พร้อมด้วย นายเฉลียว ทองทรัพย์ รองนายก อบต.ลำปำ (คนที่ 1) นายจรัล สมมาตร รองนายก อบต.ลำปำ (คนที่ 2) และนายหนูหวน เลื่อนแป้น เลขานุการนายก อบต.ลำปำ แถลงนโยบายการบริหารงานต่อสภา อบต.ลำปำ ในการประชุมสภา อบต.ลำปำ สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุม อบต.ลำปำ โดยการบริหารงานมุ่งเน้นประเด็นสำคัญดังต่อไปนี้ 1) ความโปร่งใส (Transparency) 2) ความพร้อมรับผิด (Accountability) 3) การปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน (Corruption – free Index) 4) วัฒนธรรมคุณธรรรมในองค์กร (Integrity culture) 5) คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน (Work Integrity) ทั้งนี้ นายสิทธิชาติ บุญปล้อง นายก อบต.ลำปำ ได้มีนโยบายการพัฒนาพื้นที่ตำบลลำปำในด้านที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1) ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2) ด้านอาชีพและเศรษฐกิจ 3) ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม 4) ด้านการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรมและการกีฬา 5) นโยบายด้านสาธารณะ และ ๖) ด้านการเมืองการปกครอง โดยการบริหารงานต่อจากนี้ไป จะมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ตำบลลำปำควบคู่ไปกับการพัฒนาในทุกมิติอย่างรอบด้าน เพื่อนำพาให้ตำบลลำปำมีความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคต (ปชส.3/2565)
 
ประกาศเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565    อ่าน 58 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**