กิจกรรม : การประชุมให้ความรู้แก่ผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านระบบ Zoom Meeting
รายละเอียด :
    วันที่ 18 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ และผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้เข้าร่วมการประชุมทางไกล Video Conference ผ่านระบบ Zoom Meeting ของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง (กกต.) ภายใต้หัวข้อ “กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ขององค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดพัทลุง” ถ่ายทอดสดจากห้องประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีหัวข้อในการประชุมคือการชี้แจ้งทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ การจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของผู้สมัครรับเลือกตั้งฯ การหาเสียงเลือกตั้ง ข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง และการตอบข้อซักถาม โดยทีมวิทยากรสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพัทลุง โดยการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการภายใต้มาตรการการควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564    อ่าน 30 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**