กิจกรรม : โครงการคืนความสุขสร้างสามัคคี สานสมานฉันท์ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2558รายละเอียด :
    โครงการคืนความสุขสร้างสามัคคี สานสมานฉันท์ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2558 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลลำปำ ได้จัดโครงการคืนความสุขสร้างสามัคคี สานสมานฉันท์ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ สนามค่ายลูกเสือ หมูที่ 7 ตำบลลำปำ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนมีความรักและหวงแหนในสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ 2. เพื่อมอบความสุขให้กับประชาชน 3. เพื่อให้ทุกภาคส่วนร่วมสร้างความรัก ความสามัคคี และทัศนคติที่ดีในการอยู่ร่วมกันอย่างปรองดองสมานฉันท์ 4. เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักในการเป็นเจ้าของท้องถิ่นร่วมกัน และมีจิตสำนึกในการมีส่วนร่วมที่จะพัฒนาตำบลลำปำ
 
ประกาศเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558    อ่าน 1309 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**